Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why my all saved logins where removed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Help me out how to recover all my logins

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What about the rest of your profile? Settings, bookmarks, history, passwords . . . .

Do you know how you lost the data?


Password Recover

Firefox 80+ has a logins-backup.json file in the profile folder that can be used in case of issues with logins.json or to undo an accidental delete of a login, so you can check if you can find this file in the profile folder or in a backup and replace the current logins.json. Make sure to keep a backup copy of all involved files (logins.json and key4.db and logins-backup.json)

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Help -> More Troubleshooting Information -> Profile Folder/Directory: Windows: Open Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

If you use a Primary Password then you can prevent losing passwords by canceling the PP prompt. You need to logout beforehand by canceling a PP prompt, e.g. by clicking the eye icon in Lockwise (about:logins).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.