Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ADobe Acrobat default PDF changed

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi arejfour

more options

The oddest thing happened today. Maybe not that odd based on other posts. I've always had Adobe Acrobat as my default PDF reader. For whatever reason, this afternoon, it changed itself back to FF reader. I don't know how that happened. One moment it was working fine and then it wasn't. I reset it back to Adobe. Any explanation as to why it would change itself? Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Locate the pdf file you are trying to open with Adobe, rather than some other application. Single click to select it, but do not double-click to open it.

Right-Click on that file and a menu appears. Select, "Open with..." menu item and another drop-down menu appears. If Adobe PDF is on the list, click the box - Use As Default -, then click Adobe.

If Adobe is not on that list, select, "choose another app" and find the program you want to use [Adobe].

Viola! You have instructed Windows to reset your default pdf program back to Adobe PDF.

Hữu ích?

more options

Thank you for your reply, however, your reply did not address the core issue as to why the default Adobe Reader was changed back to FF pdf reader all by itself. I had already reset the default back to Adobe. I look forward to your comments. Thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.