Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remove "Don't allow" checkbox in firefox prompt

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi k.shehbaz

more options

Subsequent prompts after the first prompt has a Don't allow prompts from this host again checkbox. I want to remove this checkbox and always allow prompts from the host. The prompt is generated using JavaScript confirm box. Is there a setting in firefox that can help me achieve this? I have tried playing around with notification settings but that hasn't helped me

Attached is a photo with the prompt that shows the checkbox which I want to remove. Sorry for the bad quality

Giải pháp được chọn

Go to about:config and create a new value integer: dom.successive_dialog_time_limit and set the value of this option to 0. This works for me

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Adding a clearer image

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Go to about:config and create a new value integer: dom.successive_dialog_time_limit and set the value of this option to 0. This works for me

Được chỉnh sửa bởi k.shehbaz vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.