Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Radio Button Selection Not Showing In Generated PDF

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

When I download a PDF with certain radio buttons selected, if I open up the PDF in the Firefox PDF-viewer, a certain radio button value isn't displayed as being selected. When I open up the same PDF in any other browser or Adobe acrobat, the radio button is shown as being selected.

This issue is a major blocker for our project and we would love to get a resolution on this ASAP.

Thanks, Dalyan Kosar

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.