Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

screenshots don't work

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2497 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to restore the take screenshot icon. The suggested remedies do not work. Take screen shot does not come up as an option, no matter on which part of the page I right press. Also, control + shift + s does not work. Finally, the screenshot icon does not show up in my list of icons to be transferred to the toolbar, so I can't do that either. How do I fix this? I use screenshot a lot, especially the option to take a shot of part of a screen.

I am trying to restore the take screenshot icon. The suggested remedies do not work. Take screen shot does not come up as an option, no matter on which part of the page I right press. Also, control + shift + s does not work. Finally, the screenshot icon does not show up in my list of icons to be transferred to the toolbar, so I can't do that either. How do I fix this? I use screenshot a lot, especially the option to take a shot of part of a screen.

Giải pháp được chọn

Did you ever used a screenshot extension in the past ?

"Take a Screenshot" has been moved out of the page actions container on the location bar and has become a standalone toolbar button. You can drag this Screenshot button in customize mode from the Customize palette to the toolbar or to the overflow area.


Make sure that Screenshots isn't disabled.

You can check these prefs on the about:config page and make sure they are default.

  • extensions.screenshots.disabled = false
  • screenshots.browser.component.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Did you ever used a screenshot extension in the past ?

"Take a Screenshot" has been moved out of the page actions container on the location bar and has become a standalone toolbar button. You can drag this Screenshot button in customize mode from the Customize palette to the toolbar or to the overflow area.


Make sure that Screenshots isn't disabled.

You can check these prefs on the about:config page and make sure they are default.

  • extensions.screenshots.disabled = false
  • screenshots.browser.component.enabled = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".