Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you CHANGE the location (away from Drive C) where Firefox stores temporary files (reprise)?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bobby

more options

I'm trying to find a way to change where Firefox 93 stores my temporary internet files away from C Drive to a different drive to reduce lag. I found an article on how to do it using the about:config utility, but I can't do what that article describes — right-clicking in the about:config browser does not give me the option to create a new string; there is no "new" option.

How do I change this in Firefox 93?

Giải pháp được chọn

Do you mean to relocate the disk cache to a different drive ?

You need to create a new String pref named browser.cache.disk.parent_directory. The way to create a new pref in current releases is by typing/pasting the pref name in the search bar. If the pref doesn't exist then Firefox offers to create a new pref.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Do you mean to relocate the disk cache to a different drive ?

You need to create a new String pref named browser.cache.disk.parent_directory. The way to create a new pref in current releases is by typing/pasting the pref name in the search bar. If the pref doesn't exist then Firefox offers to create a new pref.

See also:

Hữu ích?

more options

Thank-you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.