Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add ons.

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hello, I uploaded a Add on Theme, It says Firefox Browser Add-ons and it says " Installation aborted because the add-on appears to be corrupt." What do i do? The link to it is https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/mix-of-colours/

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.