Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable alt+shift+s opeing menu bar history panel

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 25 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Inkiadh

more options

I'm using a web app that uses this shortcut (alt+shift+s), but every time I press this to trigger that action annoying menu bar pops up with the history panel opened. I've already disabled menu opening while pressing alt by making [ui.key.menuAccessKeyFocuses to false] . Now how do I disable this? Also, It would be great if I could remove this menu bar altogether permanently.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Inkiadh vào

Giải pháp được chọn

Web pages that intercept keyboard shortcuts which also trigger a built-in action need to cancel certain events to prevent Firefox from also receiving them. It's possible the site has not added that extra code because other browsers no longer have an address bar.

To disable the menu access key, you can try this (not officially supported, but worked for me):

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste ui.key.menuAccessKey and pause while the list is filtered

(3) Double-click the ui.key.menuAccessKey preference to display an editing field, and change the value to 0 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

For reference, the accesskey/accelkey preferences recognize the following values:

 • 0 => disable
 • 17 => Ctrl key
 • 18 => Alt key
 • 91 => Windows key
 • 224 => Meta (Command key on Mac??)

(4) Do a regular exit/restart of Firefox and then test. Firefox should now ignore Alt+F, Alt+S, Alt+B, etc.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is there an accesskey="s" set on a webpage or is this access key used by an extension ?

In case of the latter, this might not work and you can try to set a different access key for this extension via the about:addons page.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Web pages that intercept keyboard shortcuts which also trigger a built-in action need to cancel certain events to prevent Firefox from also receiving them. It's possible the site has not added that extra code because other browsers no longer have an address bar.

To disable the menu access key, you can try this (not officially supported, but worked for me):

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste ui.key.menuAccessKey and pause while the list is filtered

(3) Double-click the ui.key.menuAccessKey preference to display an editing field, and change the value to 0 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

For reference, the accesskey/accelkey preferences recognize the following values:

 • 0 => disable
 • 17 => Ctrl key
 • 18 => Alt key
 • 91 => Windows key
 • 224 => Meta (Command key on Mac??)

(4) Do a regular exit/restart of Firefox and then test. Firefox should now ignore Alt+F, Alt+S, Alt+B, etc.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Hữu ích?

more options

jscher2000 said

Web pages that intercept keyboard shortcuts which also trigger a built-in action need to cancel certain events to prevent Firefox from also receiving them. It's possible the site has not added that extra code because other browsers no longer have an address bar. To disable the menu access key, you can try this (not officially supported, but worked for me): (1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk. (2) In the search box in the page, type or paste ui.key.menuAccessKey and pause while the list is filtered (3) Double-click the ui.key.menuAccessKey preference to display an editing field, and change the value to 0 then press Enter or click the blue check mark button to save the change. For reference, the accesskey/accelkey preferences recognize the following values:
 • 0 => disable
 • 17 => Ctrl key
 • 18 => Alt key
 • 91 => Windows key
 • 224 => Meta (Command key on Mac??)
(4) Do a regular exit/restart of Firefox and then test. Firefox should now ignore Alt+F, Alt+S, Alt+B, etc. More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Thank you, this worked for me too.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.