Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox hide everything except content area of the browser and minimize, Maximize and close

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello

I am customizing m userchrome.css.

My intention is to hide everything except content area of the browser and minimize, Maximize and close.

i can do it with the code bellow but minimize, Maximize and close are not being shown :

  1. TabsToolbar {visibility: collapse;}
  2. navigator-toolbox {visibility: collapse;}

browser {margin-right: -14px; margin-bottom: -14px;}

Thank you.

Giải pháp được chọn

You can normally enable the title bar via the Customize palette. This is controlled by this pref on the about:config page or you can use your autoconfig.cfg file.

  • about:config => browser.tabs.drawInTitlebar = false
  • pref("browser.tabs.drawInTitlebar", false);
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That is not possible. The Minimize, Maximize and Close buttons can only appear on the title bar or on the menu bar or the tab bar and if you hide all three of them then there is no place for showing these buttons.

Note that #navigator-toolbox includes the Tab bar (#TabsToolbar).

Hữu ích?

more options

cor-el said

That is not possible. The Minimize, Maximize and Close buttons can only appear on the title bar or on the menu bar or the tab bar and if you hide all three of them then there is no place for showing these buttons. Note that #navigator-toolbox includes the Tab bar (#TabsToolbar).

Hello.

If it shows it on the title bar it will work for me.

Any tip for the code to appear the title bar with the control buttons?

Thanks in advance.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can normally enable the title bar via the Customize palette. This is controlled by this pref on the about:config page or you can use your autoconfig.cfg file.

  • about:config => browser.tabs.drawInTitlebar = false
  • pref("browser.tabs.drawInTitlebar", false);

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.