Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

download icon missing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2110 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When trying to download a PDF from L.A.times web site I discovered the Firefox download icon has vanished

When trying to download a PDF from L.A.times web site I discovered the Firefox download icon has vanished

Giải pháp được chọn

Firefox auto-hides the Downloads button on the Navigation Toolbar by default. The Download button should appear on the Navigation Toolbar once you open the Customize window. If you do not see the Download icon then click the Restore Defaults button to reset the layout in case you previously have moved this button. Once you see the Download button in customize mode then left-click this button to see the current auto-hide state and toggle its setting.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Customize Firefox controls, buttons and toolbars {web link}

Type about:customizing<enter> in the address bar.

Note: about:customizing is no longer present in Firefox 47+ releases.

  • Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar.Then View > Toolbars > Customize.
  • Right-click on a blank spot in the toolbar and select Customize.

In the new window, look for the icon. When you find it, hold down the left button on it, and move it to where you want it to be. You can move any of the icons you want from here, but; some icons are locked in place.

There is also a Restore Defaults button at the bottom right.

more options

Giải pháp được chọn

Firefox auto-hides the Downloads button on the Navigation Toolbar by default. The Download button should appear on the Navigation Toolbar once you open the Customize window. If you do not see the Download icon then click the Restore Defaults button to reset the layout in case you previously have moved this button. Once you see the Download button in customize mode then left-click this button to see the current auto-hide state and toggle its setting.