Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PTE english test website

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi Firefox Support Team,

Hoping you guys are doing well.

Recently, I am in Shanghai and I want to do some exam preparation on PTE english webiste. I used this same website 3 wks ago which was completely fine. I am quite concern about why recent can not use it, can you please help me to solve this issue, thank you very much!


Sarah Huang

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

sahuangwesh said

Hi Firefox Support Team, Hoping you guys are doing well. Recently, I am in Shanghai and I want to do some exam preparation on PTE english webiste. I used this same website 3 wks ago which was completely fine. I am quite concern about why recent can not use it, can you please help me to solve this issue, thank you very much! Sarah Huang

Hữu ích?

more options

That link points to a special Amazon EC2 website that website can use to host their applications. I get redirected to Pearson website, so I can't check that page, but a certificate check doesn't show any real errors and thus the website should work.

Can you click the Advanced button and inspect the certificate and post the base64 encoded certficate chain ?

Hữu ích?

more options

The server only supports TLS 1.2 with a few cipher suites and not modern TLS 1.3 cipher suites, so it is possible that your security software is causing issues with the secure connection not working.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.