Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CSS file to all users

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi t.santos-ext

more options

I have created a custom 'userChrome.css' file that I want to distribute to all users ex: user's xxxxxxx.default directory and the .css file placed inside with the modifications.

I can do it if i copy the file manually, but i need to do it automatically.

What am I missing?

Thanks.

Giải pháp được chọn

See also this thread:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Best would be to continue in your other thread on the Firefox for Enterprise forum where you posted about using an autoconfig.cfg file to deploy Firefox that also has code for creating a userChrome.css file, so I will lock this thread.

If you want a new thread for using userChrome.css then keep in mind that userChrome.css tweaks aren't officially supported and can stop working at any time.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

See also this thread:

Hữu ích?

more options

cor-el said

See also this thread:

You are the best, you saved me :)

It worked like a charm.

Thank you,

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.