Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Creating Background Update Task

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hi to all!

FF isn't creating an background update task in my environment. That's a pity!

When I try to run the command:

"C:\Program Files\Mozilla FireFox\firefox.exe" --MOZ_LOG sync,prependheader,timestamp,append,maxsize:1,Dump:5 --MOZ_LOG_FILE C:\temp\backgroundupdate.moz_log --backgroundtask backgroundupdate

in an CMD it's also not working.

Has anyone an idea of ​​the reasons why?

KR

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.