Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

scrolling with active pen

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have a dell active pen model PN579X and I am having trouble scrolling when I use your browser. When I use Microsoft Edge or Chrome it scrolls fine. Is there anything you recommend? Was there an update, or did something change in the past 5 days? Today is 10/17/21.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.