Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube videos cannot play smoothly in firefox.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am using firefox in linux mint basically and today I noticed that when I click on a youtube link it opens my firefox and then the youtube website and the video loads but the video doesn't play and keeps buffering when I click on the play video button. And then if I click on other youtube video those doesn't work too. So I have to close firefox everytime and then when I manually visit the youtube website everything works. But if my browser is closed and then I click on the youtube video it loads the video but doesnt play it and keeps buffering.

I am using firefox in linux mint basically and today I noticed that when I click on a youtube link it opens my firefox and then the youtube website and the video loads but the video doesn't play and keeps buffering when I click on the play video button. And then if I click on other youtube video those doesn't work too. So I have to close firefox everytime and then when I manually visit the youtube website everything works. But if my browser is closed and then I click on the youtube video it loads the video but doesnt play it and keeps buffering.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Make sure your ffmpeg and libav files are current. see screenshot

You should also download and run a copy of Firefox from a folder. You will have your distro version and mozilla version to compare when you have issues.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào