Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox taskbar preview on Dual Montior when 2 Firefox windows are open on each monitor

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chromium

more options

I have a dual monitor (extended display) setup and 2 Firefox windows open (one for each monitor). When Firefox crashes or is closed unexpectedly, opening it restores the previous session but the order in which the windows are restored is incorrect.

In other words, hovering over the Firefox icon in the taskbar shows 2 window previews open but in the incorrect order; the first window (left window preview) actually points to the right monitor's window and vice versa. As you can imagine this is superbly annoying because when I hover over the left window preview I expect to access the left monitor's window not the other way around!

This is on Windows 10.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

For clarity's sake, window preview = taskbar thumbnail preview.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.