Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Caches the server response, even if it has changed

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I have a VPN for work, some internal sites are inaccessible without this VPN. When I try to access them with the VPN turned off I legitimately get a 403. However, when I turn on the VPN firefox keeps showing 403 while other browsers work fine. This also works the other way around. When I turn off the VPN and try to go to one of the internal sites I don't get a 403 (as I should), instead firefox gets stuck at the page loading stage and nothing happens. There seems to be some kind of caching or optimization going on, but it's terribly interfering. Deleting cookies, caches, etc doesn't help at all. The only thing that helps in this situation is restarting firefox.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.