Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

REcently Firefox continues to reset my preference about how to handle PDF files from "open with Acrobat" to Save File.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Starting a few months ago, when I click on a link in a web page that would cause a PDF to be displayed, I get the dialog box asking me where I want to save the file. When I go into settings and change the way Firefox deals with PDF files, having it use Adobe Acrobat DC instead, the problem will be temporarily solved, but it returns shortly. (The particular setting which I have to continually reset is under the Settings/Applications and involves "content type" "Portable Document Format (PDF)(application/pdf)"

How can I make it so that I don't have to continually instruct Firefox to open rather than save PDF files?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.