Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The Roboform Add-on lower toolbar keeps getting unselected

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I have gone into my Add-Ons and enabled the "Show lower RoboForm toolbar" option. But every day when I open Firefox on my Windows 10 computer (fully updated), the Roboform Add-on lower toolbar has been unselected. I have to go back into Add-Ons and re-select it every day. How do I make this stop? It used to happen once in awhile, but now it's every day. I use RoboForm many times a day, and this is really annoying.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.