Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tube videos download

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I had about 5 you-tube download add-ons, I always had the download text under the video, and buttons on my tool bar, everything Disappeared and I can't download any videos. I removed all the you-tube apps and reinstalled and nothing changes, is there an add-on that will give me the download option? I am using windows 10 and everything I have has been updated, and I have been doing this for years so something has changed.

Giải pháp được chọn

This is what I use

https://www.dvdvideosoft.com/

This Is ONLY A PC App https://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-Download.htm Use this YouTube downloader to get single videos and complete playlists, show list, charts and user channels from YouTube. Convert to AVI, MP3, WMV.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This is what I use

https://www.dvdvideosoft.com/

This Is ONLY A PC App https://www.dvdvideosoft.com/products/dvd/Free-YouTube-Download.htm Use this YouTube downloader to get single videos and complete playlists, show list, charts and user channels from YouTube. Convert to AVI, MP3, WMV.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.