Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox browsing history sync

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Hello. Can I permanently clear my browsing history in my firefox? I want to clear it, to the point that when I sync it with my other device, my old browsing history won't be synced to other devices. I want to start anew, my firefox account has been around for so long, my places.sqlite is always 15mb even though I cleared my history locally. I want the "synced" items in my server will be synced from my current device, not just mine being synced from the sync server.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.