Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox runs Steamvr without permission

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I just had the occurrence that on the german Motorola website for the g50 my Firefox will open Steamvr after a while regardless of if I allow it or not.

running Firefox 93 (64) on Windows 10 with Steamvr 1.19.7

Is there a way to disable that feature entirely for me?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.