Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get the seperator between tabs back in proton?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TNorth

more options

After updating to firefox 91, the option to disable proton is removed and now it's not able to turn it off. Proton looks good in some aspects, but I want the seperator between tabs back.

I keep hundreds of tabs in one firefox window and use some of them daily, without the seperator to show the boundary of tab I have to move my mouse carefully to click the correct tab I want, which is disturbing. The ability to work with hundreds of tabs is the reason I use firefox, the designers of proton seem not to have this in mind. Is it possible to offer at least an option to bring the seperator back?

Giải pháp được chọn

You need to use a file userChrome.css for that. Here is a link that, hopefully, won't be moderated. On the second page mentioned there you need the section labelled "restyling tab buttons ...". https://support.mozilla.org/en-US/questions/1346582#answer-1434487

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You need to use a file userChrome.css for that. Here is a link that, hopefully, won't be moderated. On the second page mentioned there you need the section labelled "restyling tab buttons ...". https://support.mozilla.org/en-US/questions/1346582#answer-1434487

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.