Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Version compatible with MAC Lion OS

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2859 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

What is the last Firefox version that works with MAC Lion OS X 10.7.5?

I have a study program of that vintage that plugs into firefox and the version on the computer now is 3.0.10 (from year 2009 and the program does not work with it.

The program is compatible with Lion OS X 10.7.5 but the Firefox version is too old.

The version 3.0.10 on the computer does not work well with most sites or crashes. The intent is not to expect to browse, just be new enough for this program for its dedicated use.

What is the last Firefox version that works with MAC Lion OS X 10.7.5? I have a study program of that vintage that plugs into firefox and the version on the computer now is 3.0.10 (from year 2009 and the program does not work with it. The program is compatible with Lion OS X 10.7.5 but the Firefox version is too old. The version 3.0.10 on the computer does not work well with most sites or crashes. The intent is not to expect to browse, just be new enough for this program for its dedicated use.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn