Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

One website's "comment" window is now white, unable to read as I type.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Within the past few days something changed within Firefox. One news website's comment window has changed to a totally white window. The print is there, but so faint it cannot be read until it is posted. That creates a problem checking spelling, changing wording etc. Even if I "edit", the text is so dim it's unreadable.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.