Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Profile not found

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I had one profile on Firefox and it got deleted yesterday. It had so much data and private keys. I don't even see that profile in profile folder path. I made a new profile today and there were many tabs opened on that profile. When i search for a webpage already opened on that deleted profile it gives me a reference to it as attached is there any way i can regain access to the same? PFA picture. The encircled shows that this tab is on sdraj (my old profile) followed by desktop name.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.