Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox lost the ability to auto login and save site preferences

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

For some reason (probably an update), over the last few months Firefox lost the ability auto login sites like YouTube and others, and this is really annoying with sites that require two-step verification. I have checked settings but everything seems to be Ok. Unfortunately have had to use Chrome for those sites I previously browsed with Firefox and avoid having to login manually. Is there any solution for this? Thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.