Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot send emails

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

bold text I CANNOT SEND EMAILS

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


Is this with Firefox? or Thunderbird?

Hữu ích?

more options

Same problem here. I am using TB and FF. Can receive msgs normally,but my outgoing email keeps timing out. I get the following when I try sending. Sending of the message failed.The message could not be sent because the connection to Outgoing server (SMTP) mail.shaw.ca timed out. Try again. Another volunteer troubleshooter on this channel and I have pretty much run out of ideas. Shaw Webmail and Hotmail work,but I prefer TB.

Hữu ích?

more options

Newbeak Please use the Thunderbird Get Community Support link: https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/thunderbird/form

Describe the problem in brief (one line). Then press <enter>. The website will display any prior posts that might help you. If nothing on the list can help, at the bottom press the button; ’’'None Of These Solve My Problem.

Now enter all the relative information on the problem. At the bottom of this, you can Add Images.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.