Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Narrow font on some websites

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fakeymcnoexist

more options

On websites that renders text in the users' installed fonts, the text gets rendered in Arial Narrow. This only happens on Firefox; attached are screenshots of https://nyaa.si/ and https://mpv.io/ on Firefox and in Chromium.

A quick glance at about:config with the search term "font" shows no modified settings.

Any fixes?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I fixed it!

If anyone comes here with the same problem, here's a solution courtesy of Reddit user u/CJG008: Go to about:config and change layout.css.font-visibility.level from 3 to 1.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I fixed it!

If anyone comes here with the same problem, here's a solution courtesy of Reddit user u/CJG008: Go to about:config and change layout.css.font-visibility.level from 3 to 1.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.