Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

404 error

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

getting 404 error only on one site. I have been using this site with FF for 3yrs no problems. Tried safe mode. Tried adding PB_stuff at the end of address. Site still works with Chrome and Windows browsers

Giải pháp được chọn

This could be about forcing secure HTTPS on a website that only works with HTTP.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

This could be about forcing secure HTTPS on a website that only works with HTTP.

Hữu ích?

more options

the site I am trying to connect to is rcdiy.ca

Hữu ích?

more options

I turned off avast antivirus program. still no connection

Hữu ích?

more options

Problem Solved I went to settings and made an exception to "Enable HTTPS-Only Mode in all windows" for the web site that I could not connect to. Now it connects. But what puzzeles me is why did it work for such a long time and then it didn't? Oh well, it works now

Thank you to everyone who took time to offer help and suggestions Roger

Được chỉnh sửa bởi kx8y vào

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.