Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Major colour descrepancies across Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hi.

I attach a photo that illustrates the huge difference in the way colours are rendered by Firefox. On the left, an iPad Air 4th Gen (15.01) and on the right a MacBook Air M1 (11.6). One would question if it was the same image. If I flip to Safari on iPadOS, it renders ~the same colour as Firefox on my M1. If I then save the image to "Photos" from either Firefox on MacOS or iPadOS and Safari, I get exactly the same colour rendering for all the images saved.

So it looks like Firefox is getting it badly wrong on iPadOS (the same with iOS 15.01) when it presents its colours. It doesn't matter if I'm in Dark or Light mode. I'm using Verion 92

As a keen fan of Mozilla, I prefer using Firfox as my default browser, but if there are these colour issues I'm a bit wary of replacing Safari on my iPad!

Thanks Tom

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.