Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

If the vertical image is long, scroll down and it will be black and the image will not be visible.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

If the vertical image is long, scroll down and it will be black and the image will not be visible. Only version 93 has bugs. If you left-click the mouse in the space next to the image, the image will appear again. But if I keep scrolling down, it's just black again.

Sites that do not look normal in version 93: https://quasarzone.com/bbs/qe_event/views/5626557

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hmm, this image is only 700px × 10191px; it's long, but not near the limit.

And if you right-click > Open Image in New Tab, it display normally.

So... why does it appear black in the page? It seems to be an issue with an image map, which is a traditional HTML method for adding clickable links to regions of an image. (See attached screenshot) Somehow it is blocking part of the image from time to time? Not sure if this is going to happen with all image maps in Fx93, or only in some cases.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hmm, this image is only 700px × 10191px; it's long, but not near the limit.

And if you right-click > Open Image in New Tab, it display normally.

So... why does it appear black in the page? It seems to be an issue with an image map, which is a traditional HTML method for adding clickable links to regions of an image. (See attached screenshot) Somehow it is blocking part of the image from time to time? Not sure if this is going to happen with all image maps in Fx93, or only in some cases.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.