Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to get FF to always open a link in my current tab, even if that URL is alreayd active in anotehr tab?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I remember being able to fix this before, but I can't find the config category for it now. Basically, no matter what is already open in other tabs, I always want Firefox to follow my directions and open whatever website I type in the URL in my current tab. I don't care if, say, Twitter is already open in an earlier tab. If I type in twitter.com, I want it to open in that tab, not switch to the previous tab. For example, there may be some sites that update regularly, but I want to hang onto the older version for a bit, so I leave it open. But then if I want to see the newer updated page, Firefox will not allow me to do it. What do I have to search for to switch to True or False to change this?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.