Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I PAID TO DOWNLOAD MP3s AND NOW SINCE THE LAST UPDATE TO FIREFOX, THE MP3 DOWNLOAD IS GONE.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EventHorizon

more options

ROLLBACK THE LAST UPDATE THAT ERASED THE MP3 DOWNLOAD BUTTON THAT I PAID FOR BECAUSE NOW IT IS GONE...THAT IS A RIP-OFF....I SHOULD GO TO RIP-OFF REPORT DOT COM AND REPORT THIS...I CANNOT BELIEVE THAT I PAID FOR AN ADDON AND FIREFOX KEEPS PUSHING AND PUSHING TO DOWNLOAD UPDATES TO THE BROWSER AND FOR WHAT?! FOR MY PAID SUBSCRIPTION TO DISAPPEAR? THIS IS AN OUTRAGE!! TALK ABOUT THE ICING ON THE INFLATION CAKE!!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

almost always any paid software like the addon you mention can just be re-installed for free ... I suggest you goto whatever place you bought the addon from and re-install ... of course this assumes you are keeping track of such purchases so you can find that addon site ... during purchase you may have gotten and email ... search your email for it and reinstall

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.