Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox update erases security settings

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Twice ! now, with the two most recent updates to Firefox my privacy settings have been erased. Specifically "Exceptions - Cookies and Site Data". This is most annoying as I need to rebuild the list each time.

How can I preserve these "Exceptions - Cookies and Site Data" across updates? Or, is this a bug? Or, is this considered a feature?

Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.