Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Private Bookmarks after Upgrading to Firefox For M1 A Few Days Back - Would Appreciate your help!

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hi

I had not saved Private Bookmarks in my old Intel+Rosetta Stone 2 Before Accepting to Upgrade :-(

These bookmarks we about US Tax Filing by October 15th after which you know there are severe penalties for failing to do this, as the deadline is already extended

Please help me how I can restore those lost Private bookmarks. I would be super happy because it is of highest Urgency and Importance

Thanks a ton in advance

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm not sure what you mean by private bookmarks. They were not regular Firefox bookmarks?

Was this upgrade on the same Mac, or did you get a new Mac? What was involved in the upgrade, or more specifically, did you just run an installer or did you delete existing files?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.