Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cloudflare is blocking one website for the rinconbeach.com hotel. Error 404.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Can't get past it on Firefox, no problem with any other browser.

Giải pháp được chọn

This website only works via HTTP and not via secure HTTPS. If you use https://www.rinconbeach.com/ or Firefox forces https:// then it fails with a domain error and it you override this error then you get the Cloudflare 404 error page.

So you need to open http://www.rinconbeach.com/

Firefox insisted for some reason in using HTTPS and with a lot of effort I was able to identify this as caused by "network.trr.mode = 2" (TRR first).

Setting network.trr.mode to 0 or 1 allowed me to open http://www.rinconbeach.com/

  • about:config => network.trr.mode = 0 (off) or 1 (parallel/fastest)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This website only works via HTTP and not via secure HTTPS. If you use https://www.rinconbeach.com/ or Firefox forces https:// then it fails with a domain error and it you override this error then you get the Cloudflare 404 error page.

So you need to open http://www.rinconbeach.com/

Firefox insisted for some reason in using HTTPS and with a lot of effort I was able to identify this as caused by "network.trr.mode = 2" (TRR first).

Setting network.trr.mode to 0 or 1 allowed me to open http://www.rinconbeach.com/

  • about:config => network.trr.mode = 0 (off) or 1 (parallel/fastest)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

If you have enabled HTTPS-Only mode then you need to create an 'Off' exception.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.