Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

We can’t connect to the server

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi matthew55

more options

Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at www.google.com.

If that address is correct, here are three other things you can try:

   Try again later.
   Check your network connection.
   If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web.

OTHER BROWSERS ARE WORKING

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

It is an on-again / off-again problem. Either Firefox works or I can't access any website. I reinstalled Firefox and tried the solutions suggested in the links you provided.

Thanks for your response.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.