Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

[userChrome]how remove the space between the url links/bookmarks of the navbar?[an image to better understand]

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

[userChrome]how remove the space between the url links/bookmarks of the navbar?[an image to better understand]

[userChrome]how remove the space between the url links/bookmarks of the navbar?[an image to better understand]
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I'll post the code then, separately, the link (because that will be moderated).

/*** Tighten up drop-down/context/popup menu spacing (8 Sep 2021) ***/

menupopup:not(.in-menulist) > menuitem, 
menupopup:not(.in-menulist) > menu {
  padding-block: 4px !important; /* reduce to 3px, 2px, 1px or 0px as needed */ 
  min-height: unset !important; /* v92.0 - for padding below 4px */
}
:root {
  --arrowpanel-menuitem-padding: 4px 8px !important;
}
more options