Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is asking me for a primary password to see saved accounts and passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello. I had to reinstall firefox and while i eventually managed to get my phone to sync with my computer, the browser asks for a primary password in order to see the saved logins. The problem is that i don't use a primary password, and is there any way i can get around this?

Hello. I had to reinstall firefox and while i eventually managed to get my phone to sync with my computer, the browser asks for a primary password in order to see the saved logins. The problem is that i don't use a primary password, and is there any way i can get around this?

Giải pháp được chọn

You can install the About Sync extension in Firefox 72 and newer on desktop to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can install the About Sync extension in Firefox 72 and newer on desktop to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).