Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having preview issue on different pages.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, I am facing issues on accessing different pages of the search bar fox example if I am accessing Wikipedia then some of its pages' preview is fine and for some of the pages are expanding its 100% preview level although I am not changing any settings nor I changed before ever. So this issue is becoming a headache now because most of the time I need to visit many times for my researches on kyoku knife but facing this issue for the past 2 months and was ignoring it but now I thought to ask here. Thanks,

Giải pháp được chọn

Check your zoom controls.

<Control> (Mac=<Command>) + (plus) enlarge - (minus) reduce 0 (zero) restore

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Check your zoom controls.

<Control> (Mac=<Command>) + (plus) enlarge - (minus) reduce 0 (zero) restore

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.