Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Why does it take about 7 clicks just to submit Feedback?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user4128330

more options

That's One. Your website is HORRIBLE. I had to google it up to send myself to this forum because it is not obvious when you click to submit. It sends you to a "Ideas" webpage. DA FUQ is that man? Just to actually let u guys know hey there's a problem here, i have to now learn how you're the best and we are stupid? No easy way to navigate and can't submit anything.

Google is king to actually find this.

That's One. Your website is HORRIBLE. I had to google it up to send myself to this forum because it is not obvious when you click to submit. It sends you to a "Ideas" webpage. DA FUQ is that man? Just to actually let u guys know hey there's a problem here, i have to now learn how you're the best and we are stupid? No easy way to navigate and can't submit anything. Google is king to actually find this.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry that you feel this way but all you needed to do is search FireFox tech support and click the first link. You can also click the 3 lines on the top right and click help then get help.

Được chỉnh sửa bởi user4128330 vào