On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs on my Firefox after updating

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ms34

more options

Just updated my Mac to MacOS Big Sur 11.6. All tabs was working good afterwards unless the Facebook tabs? The site is blank? How come? Regards Morten

Just updated my Mac to MacOS Big Sur 11.6. All tabs was working good afterwards unless the Facebook tabs? The site is blank? How come? Regards Morten

Giải pháp được chọn

Hi Morten, just to clarify, if you go to https://www.facebook.com/ the tab is blank, but if you go to other sites, they load normally?

Does it make any difference if you reload the Facebook tab bypassing the cache (for example, Shift+click the reload button or use Command+Shift+R)?

Do you use the Facebook Container add-on, or any other add-ons directed toward Facebook?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Morten, just to clarify, if you go to https://www.facebook.com/ the tab is blank, but if you go to other sites, they load normally?

Does it make any difference if you reload the Facebook tab bypassing the cache (for example, Shift+click the reload button or use Command+Shift+R)?

Do you use the Facebook Container add-on, or any other add-ons directed toward Facebook?

more options

It was the cache . Thanks!