Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks toolbar there but folders missing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi glacialpace

more options

Firefox updated today and now my bookmark folders are missing, though the bar is still displaying. I see them in the bookmarks toolbar menu accessed at the top, but I like to see them while browsing.

Giải pháp được chọn

Hi, the Bookmarks Toolbar is completely empty? Or is there a message there about adding new bookmarks to it?

One thing to check for is whether the "Bookmarks Toolbar Items" placeholder has somehow fallen of the bar. To check on that, please call up the Customize screen using the steps in this article: Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

Here's a composite screenshot of what I'm talking about:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, the Bookmarks Toolbar is completely empty? Or is there a message there about adding new bookmarks to it?

One thing to check for is whether the "Bookmarks Toolbar Items" placeholder has somehow fallen of the bar. To check on that, please call up the Customize screen using the steps in this article: Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

Here's a composite screenshot of what I'm talking about:

Hữu ích?

more options

That was it! Thank you!!!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.