Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am logout and i lost my recovery codes.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi realhero3132

more options

My first phone with authenticator installed crashed and i bought a new phone. The phone contains firefox recovery code. But now I am logout and lost my recovery codes. How can I recovery my account on email. Please i have been using firefox for years i really love it. I have lot of bookmarks and login save there. please help me recover it. Thanks.

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey there!

There doesn't seem to be much on recovering recovery codes at the moment. I have asked the SUMO team about so I'll get in touch as soon as I can here.

Thank you!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Hey there!

If your problem is solved, please mark an answer as a solution to let others know this thread is finished. Thanks!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

unfortunately the problem still exist. I cannot open my previous account so i created a new account and using this. As you said there is no way to recover my previous account.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.