Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox hijacked

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I clicked on an ad on my local news site and got cryxos hijacking firefox. windows 7. Microsoft security essentials does not catch it but adaware does catch it. The problem is that it keeps coming back. Is my next step to uninstall firefox and reinstall it?

I clicked on an ad on my local news site and got cryxos hijacking firefox. windows 7. Microsoft security essentials does not catch it but adaware does catch it. The problem is that it keeps coming back. Is my next step to uninstall firefox and reinstall it?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed free to use malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.