Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF files open a new tab

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1368 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I've recently updated to 92.0.1 and I've noticed that when I download a PDF attachment or file that firefox opens in a new tab rather than using the default adobe program. I've looked at settings and applications and changed to to "always ask" but I don t get any option to use adobe to open it or any other program. Also it seems to save the file in the downloads folder as a "firefox html document" and not a pdf file

I've recently updated to 92.0.1 and I've noticed that when I download a PDF attachment or file that firefox opens in a new tab rather than using the default adobe program. I've looked at settings and applications and changed to to "always ask" but I don t get any option to use adobe to open it or any other program. Also it seems to save the file in the downloads folder as a "firefox html document" and not a pdf file

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You may find an answer in this thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1352441