Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

right-click underline

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Breaks

more options

Hi there, When I browse around,and then I right-click.Some underline appears,most of which are under capital letter.How to remove them? Many thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That underlined character is the access key that you can press to quickly access a specific item in a (long) context menu. It is not possible to disable/hide this underline.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

That underlined character is the access key that you can press to quickly access a specific item in a (long) context menu. It is not possible to disable/hide this underline.

Hữu ích?

more options

Hi cor-el I didn't know what was the underlined character for,now I did.It seems quite essential for daily work.So that's fine. Thanks for your advice.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.