Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open to a blank page, can't use ANYTHING

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I open Firefox and have a blank page. Can't open settings, options, go to any websites. Other browsers work. Tried reinstalling, restarting computer.

I try to use Troubleshooting mode BUT Firefox doesn't close properly. If I close it with X but it still shows as running in Task Manager and things like Uninstall/Re-install and re-opening Firefox won't work until I terminate one of the two running processes.

Worth noting is that when I re-install/re-download, when the installation process finished, I got a "vcruntime140_1.dll was not found" message.

It stopped working after I installed the NET framework that League of Legends requires.

After setting up my laptop, I had to set downloads to go to my D drive. Could this have impacted Firefox if it tried to update after this change? AFAIK, all files were+are in my C drive that are involved with Firefox, just trying to provide all the information that I can.

Giải pháp được chọn

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

Install both 32-bit and 64-bit "Visual Studio 2015, 2017 and 2019" downloads, (x86: vc_redist.x86.exe and x64: vc_redist.x64.exe) from https://support.microsoft.com/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

Install both 32-bit and 64-bit "Visual Studio 2015, 2017 and 2019" downloads, (x86: vc_redist.x86.exe and x64: vc_redist.x64.exe) from https://support.microsoft.com/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.