Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want a option to disable entering URL manually for users

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want a option to disable entering URL manually for users. I'll be publishing Mozilla in Citrix with URL bind with it, and need to disable adding tab or editing URL from address bar. How can I achieve that?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If there is a policy for it, that would be convenient: https://github.com/mozilla/policy-templates

Otherwise, there used to be "kiosk" extensions or modifications for locked down scenarios. Not sure whether those still exist.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Thanks a lot, kiosk mode is working properly for me, but it's going to full screen. is there a option to change that?

Hữu ích?

more options

I've moved the thread to Firefox for Enterprise support to see whether Mike Kaply has some ideas.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.